اس ام اس عید مبعث

جملات زیبا تبریک مبعث رسول اکرم صلی الله علیه و آله

جملات زیبا تبریک مبعث رسول اکرم صلی الله علیه و آله

جملات زیبا تبریک مبعث رسول اکرم صلی الله علیه و آله آنقدرخوب وعزيزین كه به هنگام دعا، حیفم آمد نبرم نام شما نزدخدا يك هزارآينه ازجنس دعا درشب عيدخدا همه تقديم شما عيدمبعث بر شما مبارکباد . . . تبریک مبعث رسول اکرم صلی الله علیه و آله . . . عید نجـات عـالم خلقـت مبارک است آوای وحـی و لیلـۀ بعثـت مبارک است عیـد نـزول سـورۀ اقـرأ بـه عقـل کل جشن کمال و علم و فضلیت مبارک است . . . تبریک مبعث رسول اکرم صلی الله علیه و آله ادامه مطلب ...

ادامه مطلب