عکس

با عشق و جنون

با عشق و جنون

با عشق و جنون وارد تهران شده باشی دیوانه ترین عاشق دوران شده باشی تنها به امیدی که به او داشتی از قبل از شوق هم آغوشی اش عریان شده باشی

ادامه مطلب