عکس عاشقانه

با عشق و جنون

با عشق و جنون

با عشق و جنون وارد تهران شده باشی دیوانه ترین عاشق دوران شده باشی تنها به امیدی که به او داشتی از قبل از شوق هم آغوشی اش عریان شده باشی

ادامه مطلب

عکس نوشته عاشقانه آذر ۱۳۹۵

عکس نوشته عاشقانه آذر ۱۳۹۵

عکس نوشته عاشقانه آذر ۱۳۹۵   آن نه رویست که من وصف جمالش دانماین حدیث از دگری پرس که من حیرانمهمه بینند نه این صنع که من می‌بینمهمه خوانند نه این نقش که من می‌خوانمآن عجب نیست که سرگشته بود طالب دوستعجب اینست که من واصل و سرگردانمسرو در باغ نشانند و تو را بر سر و چشمگر اجازت دهی ای سرو روان بنشانمعشق من بر گل رخسار تو امروزی نیستدیر سالست که من بلبل این بستانمبه سرت کز سر پیمان محبت نرومگر بفرمایی رفتن به سر پیکانمباش تا جان برود در طلب جانان...

ادامه مطلب